Zapojení regionálního centra pokročilých technologií a materiálů do mezinárodních sítí nanotechnologického a optického výzkumu.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Vnitřní postupy řízení a organizace

Vnitřní postupy řízení, organizace a kompetence budou nastaveny následujícím způsobem: Garant projektu (Doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D., vědecký ředitel RCPTM) - zodpovědný za organizaci, řízení, ekonomické vedení a dodržování plnění časového harmonogramu projektu. V jeho kompetenci je návrh kontrolních dnů, na nichž bude realizační tým hodnotit plnění jednotlivých etap projektu. Očekává se konání 2 kontrolních dnů/rok. Během doby trvání projektu bude v interakci s jednotlivými odbornými garanty pracovních týmů upřesňovat plán mobilit a organizace konferencí.

Členové realizačního týmu - odborní garanti 4 pracovních týmů RCPTM - Doc. M. Otyepka, Prof. K. Lemr, Prof. M. Hrabovský a Doc. L. Machala - zodpovědni za organizaci krátkých pracovních pobytů přijíždějících vědců do činnosti týmů a jejich vzdělávacích aktivit v rámci RCPTM a kontrolu výsledků mobilit domácích pracovníků na pozicí Junior Researcher. Dále budou zodpovědni za organizaci konferencí v rámci klíčové aktivity 6, které spoluorganizuje jejich oddělení.

Koordinátor klíčových aktivit projektu bude zodpovědný za přípravu podkladů pro monitorovací zprávy, koordinaci spolupráce mezi výzkumným týmem RCPTM a projektovým servisem UP, za administraci všech aktivit spojených s mobilitami. Dále bude zodpovědný za plánování a průběh klíčové aktivity 5 (podpora účastí na konferencích).

Projektový servis Univerzity Palackého bude zajišťovat finanční management projektu. Projektový servis UP má zkušenosti s řízením velké řady projektů podpořených Evropským sociálním fondem. Bude zajišťovat dohled nad finanční stránkou projektu, hlídat čerpání rozpočtu projektu, tak aby bylo v souladu s pravidly pro čerpání dle příručky pro příjemce OP VK. Dále bude dohlížet na plnění podmínek povinné publicity a dodržování formální stránky projektu dle pravidel OP VK. Pravidelně bude dohlížet na plnění monitorovacích indikátorů projektu, povede archiv projektu a bude vyhotovovat a kompletovat monitorovací zprávy.


© 2011 | Ondřej Růžička