Zapojení regionálního centra pokročilých technologií a materiálů do mezinárodních sítí nanotechnologického a optického výzkumu.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Rizika projektu

Projekt mohou ohrozit následující rizika:

Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik):

Hlavním rizikem ohrožujícím realizovatelnost projektu je případný malý zájem ze strany zahraničních pracovišť a jejich odborníků o účast na řešení projektu. Riziku malého zájmu zahraničních pracovišť a jejich odborníků v projektu však řešitelský kolektiv čelí dlouhodobým osobním kontaktem a vysoce úspěšnou spoluprací podpořenou řadou společných publikací a v některých případech i projektů. Odborníci, kteří garantují mobilitu na spolupracujících pracovištích, vyslovili svůj souhlas se zapojením do tohoto projektu. Ve velké většině případů spolupráce v rámci tohoto projektu navazuje na dlouhodobou spolupráci z minulosti, která je podepřena společnými publikacemi a řešenými projekty. I v ostatních případech existují mezi pracovišti osobní kontakty (např. byla řešena na zahraničním pracovišti diplomová práce domácího studenta) a společné projekty, které pravděpodobně vyústí v publikace, jsou v přípravě.

Nedostatečný zájem ze strany studentů a Junior Researcher je eliminován skutečností, že v řadách pracovníků RCPTM na pozicích Senior Researcher působí všichni hlavní garanti většiny studijních programů v oborech fyzika a chemie a také skutečností, že RCPTM je jedním ze dvou nejvýznamnějších vědeckých pracovišť PřF UP, která uspěla v projektech VaVpI.


© 2011 | Ondřej Růžička