Zapojení regionálního centra pokročilých technologií a materiálů do mezinárodních sítí nanotechnologického a optického výzkumu.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Vznikem RCPTM zakotvilo na UP a v regionu pracoviště zaměřené na vzdělávání a výzkum v oblasti nanotechnologií a optiky se silnými vazbami zejména na průmysl. Rozšíření spolupráce formou mobilit se špičkovými mezinárodními institucemi poskytnou RCPTM možnost posílit již existující kvalitní výstupy, které doposud pracovníci centra v rámci vzdělávání a výzkumu v daných oblastech dosáhli. Mimořádně perspektivní vědecká tematika a nová moderní infrastruktura představují velký potenciál pro využití kvalitním týmem pracovníků. Budování nadstandardních mezinárodních vazeb však vždy často naráželo na ekonomické bariéry, které bránili systematické podpoře mobility mezi pracovišti, která jedině tehdy, pokud trvá po dobu několika let a překročí tak hranice nahodilosti, vede k vytvoření trvalých spojení s následným vzájemným obohacením metodickými přístupy a experimentálními technikami. Díky tomuto projektu je však možné tyto vazby systematicky vytvářet a budovat zejména na úrovni mladých vědeckých pracovníků.

Cílová skupina studentů a mladých vědců má v současnosti většinou nedostatek zkušeností z mezinárodní interakce a získávání znalostí od zahraničních odborníků. Jejich zapojením do mobilit bude umožněno vytvoření internacionálního prostředí, které je běžné v předních evropských laboratořích. Trénink práce v týmu a vědecké komunikace mladým pracovníkům také výrazně usnadní jejich budoucí přechod na pozice vedoucích pracovních skupin.

Předkládaný projekt podpoří mobilitu pracovníků mezi RCPTM a celkem 21 zahraničními pracovišti z Evropy i zámoří. Mezi spolupracujícími pracovišti jsou pracovní skupiny produkující vysoce kvalitní výstupy v oblasti nanomateriálového a optického výzkumu.


© 2011 | Ondřej Růžička