Zapojení regionálního centra pokročilých technologií a materiálů do mezinárodních sítí nanotechnologického a optického výzkumu.
Regionální centrum Pokročilých technologií a metriálů

1. Zapojení týmů "Nanokrystalické oxidy přechodných kovů" a "Pokročilé materiály na bázi nanočástic kovů", (Výzkumné programy 1 a 5 v rámci organizační struktury RCPTM) do mezinárodních sítí

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Výzkumné týmy pod vedením doc. Machaly a doc. Kvítka se zaměřují na syntézu a aplikace nanočástic kovů a oxidů kovů v medicíně, biochemii a katalýze. Vzhledem k personálnímu překryvu týmů a propojenosti tematik na zahraničních spolupracujících pracovištích jsou mobility obou skupin zahrnuty do jedné klíčové aktivity.

V rámci projektu se počítá s mobilitami cílové skupiny na 4 zahraniční pracoviště (v závorce garant na zahraniční straně):

Spolupráce je ve všech případech garantována předními odborníky v daných oborech. Cílem mobilit bude jak intenzivní spolupráce na jednotlivých tematikách v rámci cílů RCPTM tak i výměna zkušeností v oblasti experimentálních technik, které jsou v RCPTM nově zaváděny na pořizovaných přístrojích.

Souhrn všech plánovaných mobilit v této aktivitě i s personálním obsazením a časovým plánem je přiložen jako samostatná příloha č. 9. Podrobný rozpis nákladů na jednotlivé mobility a cesty zahraničních odborníků viz. příloha č. 11

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem budou:


© 2011 | Ondřej Růžička